API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

AGB

AGB

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid, definities van termen

(1) Bernhard Kevekordes Hoher Knochen e.K., Berghotel Hoher Knochen, Bernhard Kevekordes, Hoher Knochen 1, 57392 Schmallenberg, Duitsland (hierna: “wij” of “Berghotel Hoher Knochen”) exploiteert een online winkel voor Digitale Goederen en Diensten onder de website https://berghotel-hoher-knochen.de. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten tussen ons en onze klanten (hierna: “klant” of “u”) in de versie die geldt op het ogenblik van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

(2) “Consument” in de zin van deze voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. “ondernemer”: een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit of als zelfstandige, waarbij een partnerschap met rechtsbevoegdheid een partnerschap is dat bevoegd is rechten te verwerven en schulden aan te gaan.

§ 2 Sluiten van overeenkomsten, opslag van de tekst van de overeenkomst

(1) Voor bestellingen via onze online shop op https://berghotel-hoher-knochen.de gelden de volgende regels voor het sluiten van het contract.

(2) Onze productpresentaties op het internet zijn niet-bindend en geen bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten.

(3) Na ontvangst van een bestelling in onze online shop gelden de volgende regels: De klant doet een bindend aanbod om een overeenkomst aan te gaan door de bestelprocedure in onze online shop succesvol af te ronden. De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

 1. Selectie van de digitale goederen, de gekozen dienst(en),
 2. Voeg de producten toe door op de bijbehorende knop te klikken (bijv. “Toevoegen aan winkelwagentje”, “Toevoegen aan winkelmandje” of iets dergelijks),
 3. Het controleren van de details in het winkelmandje,
 4. Roep het besteloverzicht op door op de betreffende knop te klikken (bijv. “Doorgaan naar kassa”, “Doorgaan naar betaling”, “Naar besteloverzicht” of iets dergelijks),
 5. Adres- en contactgegevens invoeren/controleren, betalingswijze selecteren, AV en annuleringsvoorwaarden bevestigen,
 6. Indien de overeengekomen kwaliteit van de goederen afwijkt van de gebruikelijke kwaliteit en gebruiksvoorwaarden, bevestiging van een negatieve kwaliteitsovereenkomst,
 7. Voltooiing van de bestelling door op de knop “Nu kopen” te drukken. Dit is uw bindende bestelling.
 8. De overeenkomst komt tot stand wanneer u binnen drie werkdagen een orderbevestiging van ons ontvangt op het opgegeven e-mailadres.

(4) In geval van sluiting van het contract wordt het contract gesloten met Bernhard Kevekordes Hoher Knochen e.K., Berghotel Hoher Knochen, Bernhard Kevekordes, Hoher Knochen 1, 57392 Schmallenberg, Duitsland.

(5) Voordat de bestelling wordt geplaatst, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met de afdrukfunctie van de browser. De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, met name de bestelgegevens, de algemene voorwaarden en de annuleringsvoorwaarden, gebeurt per e-mail nadat de bestelling door u is geplaatst, gedeeltelijk automatisch. Wij slaan de tekst van het contract niet op nadat het is gesloten.

(6) Invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd met de gebruikelijke toetsenbord-, muis- en browserfuncties (bv. “terugknop” van de browser). Zij kunnen ook worden gecorrigeerd door het bestelproces voortijdig te annuleren, het browservenster te sluiten en het proces te herhalen.

(7) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle voor het sluiten van het contract vereiste informatie geschieden gedeeltelijk automatisch per e-mail. U moet er dus voor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en met name dat deze niet door SPAM-filters wordt verhinderd.

§ 3 Voorwerp van de opdracht en wezenlijke kenmerken van de producten

(1) In het geval van onze online shop is het onderwerp van de overeenkomst:

 1. De verkoop van digitale goederen, bijvoorbeeld software of mediadownloads. U vindt de specifieke digitale goederen die worden aangeboden op onze artikelpagina’s.
 2. De dienstverlening. De concrete diensten die worden aangeboden vindt u op onze artikelpagina’s.

(2) Wanneer een overeenkomst voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten (digitale inhoud en diensten) wordt gesloten met een consument en de wettelijke verplichting tot bijwerking niet bij overeenkomst effectief wordt uitgesloten, zijn ook de functiebehoudsupdates en de noodzakelijke veiligheidsupdates voorwerp van de overeenkomst.

(3) De essentiële kenmerken van de digitale goederen en diensten zijn te vinden in de artikelbeschrijving. Indien de overeengekomen kwaliteit van de goederen afwijkt van de gebruikelijke kwaliteit en gebruiksvoorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de artikelbeschrijving (negatieve kwaliteitsovereenkomst). Voor zover de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de negatieve kwaliteitsafwijking, bepaalt dit het voorwerp van de overeenkomst.

(4) Voor de verkoop van digitale producten gelden de beperkingen die uit de productbeschrijving blijken of anderszins uit de omstandigheden voortvloeien, met name wat betreft de hardware- en/of softwarevereisten voor de doelomgeving. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het voorwerp van de overeenkomst uitsluitend het particuliere en commerciële gebruik van de producten zonder recht op wederverkoop of sublicentie.

§ 4 Prijzen, verzendkosten en levering

(1) De in de respectieve aanbiedingen genoemde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen en omvatten alle prijsbestanddelen inclusief alle toepasselijke belastingen.

(2) De desbetreffende koopprijs moet vóór de levering van het product worden betaald (vooruitbetaling), tenzij wij uitdrukkelijk aankoop op rekening aanbieden. De voor u beschikbare betalingsmogelijkheden worden in de onlineshop of in de betreffende aanbieding onder een dienovereenkomstige knop weergegeven. Tenzij in de afzonderlijke betalingswijzen anders is bepaald, zijn de betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

(3) Bovenop de vermelde prijzen kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht voor de levering van producten, tenzij het desbetreffende artikel als vrij van verzendkosten is vermeld. De verzendkosten worden u nogmaals duidelijk meegedeeld bij de aanbiedingen, eventueel in het winkelmandje en in het besteloverzicht.

(4) Tenzij duidelijk anders vermeld in de productomschrijving, zijn alle aangeboden producten klaar voor onmiddellijke verzending (levertijd: 1-2 dagen na ontvangst van de betaling).

(5) De levering geschiedt wereldwijd.

§ 5 Updates, plichten van de consument om mee te werken

(1) Voor zover een overeenkomst voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten (digitale inhoud en diensten) wordt gesloten met een consument en de wettelijke verplichting tot actualisering niet bij overeenkomst effectief is uitgesloten, wordt de klant regelmatig voorzien van updates die de functionaliteit en de (IT-)veiligheid van de gekochte zaak waarborgen (bijvoorbeeld beveiligingsupdates tegen nieuwe veiligheidsbedreigingen, enz.)

(2) Wij zijn ook gemachtigd een derde partij (bijvoorbeeld de fabrikant of zijn leverancier) in te schakelen om de updates te verstrekken.

(3) De periode waarin updates worden verstrekt, hangt af van het soort gekochte artikel en wordt toegelicht in de artikelbeschrijving.

(4) De consumenten worden geïnformeerd over de verstrekking van updates en de correcte installatie daarvan.

(5) De klant is verplicht de geleverde updates correct te installeren volgens de installatie-instructies.

§ 6 Retentierecht

(1) U kunt een retentierecht slechts uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

§ 7 Herroepingsrecht

Als consument heeft u een herroepingsrecht. Hiervoor gelden onze annuleringsvoorwaarden.

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) Behoudens de volgende uitzonderingen is onze aansprakelijkheid voor contractuele plichtsverzuimen en voor onrechtmatige daden beperkt tot opzet of grove nalatigheid.

(2) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk bij lichte nalatigheid in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting. Indien wij door lichte nalatigheid in gebreke blijven, indien nakoming onmogelijk is geworden of indien wij een wezenlijke contractuele verplichting hebben geschonden, is de aansprakelijkheid voor materiële schade en de daaraan toe te rekenen vermogensschade beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade. Een wezenlijke contractuele verplichting is een verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en op de naleving waarvan u regelmatig mag vertrouwen. Dit omvat met name onze plicht tot handelen en tot het verrichten van de krachtens de overeenkomst verschuldigde prestaties, die wordt beschreven in § 3.

(3) Indien de klant bij de aankoop van een goed met digitale elementen of bij de aankoop van digitale producten (digitale inhoud en diensten) nalaat binnen een redelijke termijn een update te installeren die hem ter beschikking is gesteld en waarvan hij op de hoogte is gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor een materieel gebrek dat uitsluitend te wijten is aan het ontbreken van deze update.

§ 9 Contractuele taal

Alleen het Duits is beschikbaar als contracttaal.

§ 10 Garantie

(1) Op de garantie zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

(2) De garantietermijn voor geleverde goederen ten opzichte van ondernemers bedraagt 12 maanden.

(3) Als consument wordt u verzocht het goed/de digitale goederen of de geleverde dienst onmiddellijk na uitvoering van de overeenkomst te controleren op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit uiteraard geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

§ 11 Slotbepalingen/geschillenbeslechting

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, daardoor niet wordt opgeheven (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

(3) Indien de Klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de Klant en de Aanbieder de zetel van de Aanbieder.

(4) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

0
  0
  Dein Warenkorb
  Dein Warenkorb ist leerZurück zum Shop